ПАДАЛКА Федот Романович

0
1583

ПАДАЛКА Федот Романович (* 1850, с. Межиріч — † 1914, там само) — український майстер керамічної скульптури, потомствений гончар. Прадід Якова Івановича Падалки. Жив і працював у с. Межирічі. Майстер своєї справи — Ф. Р. Па­далка — виховав багатьох учнів, довгий час керував навчальною гончарною майстернею, заснованою у його селі графинею В. В. Капніст. Твори Ф. Р. Падалки — фігурний посуд, куманці, вкриті зеленою та синьою поливами, глеки і підвазонники, прикрашені рядками смужок, — експонувалися на виставках у мм. Москві, Ростові, Санкт-Петербурзі наприкінці ХІХ — на поч. ХХ ст. На Кустарній виставці у м. Харкові 1887 р. Ф. Р. Падалку було нагороджено Срібною медаллю. Саме він прищепив любов до гончарства своєму онукові Івану Андрійовичу, а той — своєму синові Якову Івановичу Падалці, тобто правнукові Федота Романовича, що став одним із найталановитіших українських гончарів ХХ ст. та автором книги «Як стати гончарем». Твори майстра зберігаються у музеях Харкова.

У продовження теми …

Професор М. Ф. СУМЦОВ про побут гончарів і знайомство із Ф. Р. ПАДАЛКОЮ (Сумцов Н. Ф. Очерки народного быта. — Х., 1902. — С. 36—38)

Ось як описував побут гончарів кін. ХІХ — поч. ХХ ст. відомий свого часу український фольклорист, етнограф і літературознавець та громадський діяч, професор М. Ф. Сумцов в «Очерках народного быта» (Х., 1902, с. 36): «Окна плохо освѣщаютъ хату. Глина и просыхающая посуда сообщаютъ комнатному воздуху тяжёлый, удушливый запахъ; сырой земляной полъ понижаетъ температуру. Работа нечистая. Гончаръ кладётъ на кругъ кусокъ сырой смоченной глины, при чёмъ грязныя руки тутъ же обтираетъ о свою холщёвую нижнюю одежду, которая въ теченіе нѣсколькихъ часовъ дѣлается совершенно мокрой и глинистой. При такой житейской обстановкѣ процентъ смертности въ семействахъ гончаровъ превышаетъ обычную норму. Особенно вредное вліяніе оказываетъ традиціонное приготовленіе полива безъ предохранітельныхъ меръ. На поливо при всѣхъ окраскахъ идётъ свинецъ, расплавленный въ комнатной или горновой печи, и затѣмъ, послѣ просушки, обращённый въ мелкій порошокъ. Вдыханіе свинцовой пыли вредно дѣйствуетъ на организмъ. Гончары жалуются на онѣменіе пальцевъ, отёки въ ногахъ, головную боль, одышку».

Гончарі із родоводу межиріцьких Падалок увійшли в історію цього народного промислу. Про зна­йомство з одним із них на стор. 37–38 вищеназваної книги й описує професор Сумцов: «Особое положеніе среди гончаровъ Харьковской губерніи по широкой популярности занимаетъ Фёдоръ Романовичъ Падалка въ Межиричѣ, Лебединскаго уѣзда. Произведенія его фигурировали на многихъ выставкахъ. Въ Лебединѣ и въ Сумахъ их можно встрѣтить во многих домахъ въ числѣ предметовъ украшенія… 

Жилище Падалки находится въ концѣ села. Издали виднѣется бѣловатая скатерть песку; къ дому Падалки приходится подъѣзжать по песку;… Подворье Падалки почему то находится на кладбищѣ. Постройки неважныя — небольшой домикъ, гдѣ живётъ семья Падалки и гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ сушится сырая посуда, покрытъ желѣзомъ; амбарчикъ и сарай покрыты черепицей. Подворье небольшое и, въ общемъ, бѣдное, тѣмъ болѣе бѣдное, что у Падалки оказывается гончарная школа… …Падалка — человѣкъ уже пожилой, около 50 лѣтъ, …съ искрой, съ художественнымъ вкусомъ... Бодрому настроенію Падалки помогло просвѣщённое къ нему вниманіе и содѣйствіе графини В. В. Капнистъ… Графиня В. В. Капнистъ оцѣнила художественныя наклонности скромнаго и простого гончара и поддержала его совѣтами, указаніями и образцами. Многія вещи сдѣланы по моделямъ графини… Какъ ни хороши нѣкоторыя привеллигированныя издѣлія Падалки, всё-таки нужно признать, что они не могут выдержать конкуренціи съ широко поставленнымъ фабричнымъ производствомъ. По чистотѣ глазури и по сравнительной дешевизнѣ фабрика обгоняетъ и подавляетъ». Як бачимо, великих статків, окрім визнання свого таланту, навіть дуже відомі гончарі не мали. Хоча окремим із них вдавалося вивести «у люди» своїх дітей, приміром, вивчити їх на вчителів.

В. І. КРАВЧЕНКО,

історик-краєзнавець

Джерела:

  1. Бекетова І. Падалка Я. І. 80 років з дня народження. Виставка художньої кераміки з фондів музею // http://www.mundm.kiev.ua/EXHIBIT/PADALKA.SHTML
  2. ПАДАЛКА Федот Романович // http://leksika.com.ua/12700410/ure/padalka
  3. ПАДАЛКА Федот Романович // Сумщина в іменах: Енциклопедичний довідник. — Суми: Рекламно-видавниче об’єднання «АС-Медіа», Сумський державний університет, 2003. — С. 341.
  4. Пазинич Василь. Високі злети гончарів Падалок із Межиріча // http://www.lebedinpress.com.ua/kategorii/novosti/1663-visoki-zleti-gonchariv-padalok-iz-mezhiricha
  5. Сумцов Н. Ѳ. ОЧЕРКИ НАРОДНАГО БЫТА. — Х., 1902. — С. 36—38.
  6. СУХОМЛИН Николай. Отзовитесь украинские Гончары и русские Глинки! // http://h.ua/story/183557/#
  7. ЯКІВ ПАДАЛКА // http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/padalka-yakiv/
  8. Яків Падалка. Кераміка: Каталог виставки творів. — К.: Спілка художників України, 1990. — С. 3.